Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk Lindsy

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Lindsy en een klant waarop Pedicurepraktijk Lindsy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Diensten

Pedicurepraktijk Lindsy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan Pedicurepraktijk Lindsy melden. Pedicurepraktijk Lindsy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk Lindsy vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens & Privacy

De klant voorziet vóór de eerste behandeling Pedicurepraktijk Lindsy van alle gegevens, welke voor Pedicurepraktijk Lindsy relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Pedicurepraktijk Lindsy neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Lindsy zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de klant kan Pedicurepraktijk Lindsy behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijden in te zien door de klant.

Geheimhouding

Pedicurepraktijk Lindsy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Lindsy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Lindsy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Lindsy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Lindsy is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Lindsy. Pedicurepraktijk Lindsy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Gedrag

De klant behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Lindsy het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Lindsy en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.